ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทย…