เว็บไซต์คริสตจักรความหวังร้อยเอ็ด
http://www.hopeofroietchurch.com

เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร