เว็บไซต์ฟิวเจอร์อิเล็คทริค อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
http://www.ฟิวเจอร์อิเล็คทริค.com

เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร